הרשמה
הרשמה
הרשמה
יורשי
העיזבון
כספת
וירטואלית
רכוש
העיזבון
הרשמה
חלוקת
העיזבון
הרשמה
הוראות
מיוחדות
הרשמה
רכישת
הצוואה

חשוב לדעת – אם סעיף הכספת הוירטואלית היה נבחר להתווסף לצוואתך, ניתן היה לפרט את כל הרכוש בכספת הוירטואלית.
כאמור תוכן הכספת הוירטואלית ניתן לשנוי ו/או עדכון באופן מקוון בכל זמן ומקום על פי שיקול דעתך.
המלצה שלנו היא חד משמעית להוסיף את הכספת הוירטואלית ובכך לאפשר עידכון ו/או שינוי של הנכסים הדיגיטלים והממשים שלך, וזאת בנוסף לצוואתך הרוחנית בכתב ו/או המצולמת. כמובן שאפשר גם להוסיף, תמונות, סיפורים, בקשות אישיות ועוד.

פירוט מלא של יתרונות הכספת הוירטואלית מתוארים כאן

פרטי נכסי המקרקעין

הסר
נכס {{ID}}

פרטי כלי התחבורה

הסר
כלי רכב מספר {{ID}}

פרטי חשבונות הבנק

הסר
חשבון בנק מספר {{ID}}

פרטי החסכונות

הסר
חסכון מספר {{ID}}

פרטי העסקים

הסר
עסק מספר {{ID}}

פרטי החברות

הסר
חברה מספר {{ID}}

פרטי התכשיטים

הסר
תכשיט מספר {{ID}}

פרטי רכוש נוסף - שטרם פורט

הסר
רכוש נוסף מספר {{ID}}

חשוב לדעת כי נכסים שאינם מצויים בישראל (כל נכס שהוא עם זה נכס מקרקעין, חשבונות בנק, עסקים וכדומה) כפופים לדיני המדינה בה הם נמצאים.
קרי על נכסים אלה בצוואה יחולו דיני הירושה של אותה מדינה בה הם נמצאים, ולכן חשוב להתייעץ עם עו"ד מקומי שבקיא בחוק הירושה של אותה מדינה בה נמצאים הנכסים.
יודגש, כי אם הצוואה לא תעמוד בכללי אותה מדינה, זו עלולה לפסול את הצוואה ולחלק את העיזבון של המצווה בהתאם לדיני הירושה הרגילים באותה מדינה בהם נמצאים הנכסים תוך התעלמות מרצון המצווה.
ישנם מקרים בהם חוקי המדינה אינם מכירים בצוואה ישראלית ולכן בנוגע לרכוש הנמצא במדינה מעין זו מומלץ לערוך צוואה נפרדת.

כרגע המערכת תומכת רק בצוואה על פי חוק הירושה הישראלי, אנחנו עמלים בימים אלה על הוספת אפשרות של עריכת צוואות גם על נכסים שנמצאים במדינות אחרות על פי חוקי הירושה של אותן מדינות.

חשוב לדעת כי מכיוון שבחרת בהוספת הכספת הוירטואלית לצוואתך, אנחנו ממליצים לפרט את כל הנכסים השונים שנמצאים בחו"ל בבעלותך בתוך הכספת הוירטואלית.
ממולץ להוסיף הסבר מפורט ליורשים כיצד לטפל בנכסים האלה לרבות כיצד לקבל בעלות עליהם וכן העתק של צוואה לפי חוקי הירושה של אותה מדינה בה נמצאים הנכסים.

חשוב לדעת אם היה נבחר הסעיף של הוספת כספת וירטואלית לצוואתך, ניתן היה לפרט את כל הנכסים השונים שנמצאים בחו"ל בבעלותך בתוך הכספת הוירטואלית.
וכן להוסיף הסבר מפורט ליורשים כיצד לטפל בנכסים האלה לרבות כיצד לקבל בעלות עליהם וכן העתק של צוואה לפי חוקי הירושה של אותה מדינה בה נמצאים הנכסים.

חשוב לדעת כי על פי חוק הירושה, כספי ביטוח, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופת גמל אינם חלק מעיזבונו של אדם
כספים אלה יחולקו לידי המוטבים  
מוטב הוא אדם שנרשמת לטובתו זכות כספית כלשהי. בכל פעם שפותחים פוליסת ביטוח, קופת גמל או קרן השתלמות יש לקבוע מוטבים. המוטב הוא האדם שיקבל את כספי הפוליסה או הקרן לאחר פטירת בעליהן.
אנחנו ממליצים לפנות לסוכן הביטוח או לפנות ישירות לגוף המנהל של הקופה או הקרן או חברת הביטוח, ולבדוק את זהות המוטבים ו/או לשנותם בהתאם לכללים של אותו גוף.

בראשית דבר יודגש כי אין חובה למנות מנהל עיזבון בכל צוואה, לרוב זה אף מיותר.

תפקידו של מנהל עיזבון במידה והמצווה ממנה כזה, לפעול על פי הוראותיו (המפרטות בצוואה) שהם לרוב: כיצד לחלק את העיזבון, באיזה מועד כל יורש יקבל את חלקו וכמובן עד לחלוקתו של העיזבון לנהלו בהתאם להוראות המצווה.

אנחנו ממליצים למנות מנהל עיזבון במקרים הבאים:

  1. כאשר מעוניינים שתהיה מגבלת גיל לגבי היורשים או חלקם. קרי שיכלו לקבל את חלקם בירושה רק לאחר גיל מסוים או לקבל חלקים בירושה במועדים וגילים שונים.
  2. כאשר היורשים נמצאים בסכסוך, ואין ביניהם הסכמה לגבי נכסי העיזבון, ובגלל הסכסוך לא ניתן לנהל את הנכסים ו/או לחלק אותם בין היורשים.
  3. כאשר צריך לנהל את נכסי העיזבון, לדוגמא לגבות דמי שכירות, לנהל חברה ו/או עסק עד למכירתם או פירוקם וכיוצא בזה.